NAPISZ DO NAS kontakt@fundacjaznkg.pl
ZADZWOŃ DO NAS +48 790 363 111
PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp

 

Fundacja „Zdrowie Na Końskim Grzbiecie” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej fundacjaznkg.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2021.07.15.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.07.15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

 • część plików PDF nie jest dostępna cyfrowo (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury lub są skanami dokumentów),
 • część opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, nie są onej jednak wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • dostępne są linki, których tytuł jest taki sam jak treść linku,
 • występuje w pełni wyjustowany tekst,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących i niesłyszących.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.07.15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Sznajder, kontakt@fundacjaznkg.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 790 363 111. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Opis dostępności wejścia do budynku:

Do budynku stajni i alpakarni prowadzą dwa wejścia: główne do stajni i 10 m dalej główne wejście do alpakarni. Oba wejście dostosowane są dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy lub wolontariusze fundacji.

Opis dostosowań:

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

Na parkingu w pobliżu wejścia głównego dla osoby o specjalnych potrzebach może zostać udostępnione miejsce parkingowe blisko wejścia. Miejsce parkingowe jest zintegrowane z ciągiem komunikacyjnym (chodnik).

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym:

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem po wcześniejszym ustaleniu z pracownikiem fundacji. Ze względu na specyfikę terapii prowadzonych na terenie fundacji jest obowiązek poinformowania o obecności psa przewodnika.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online:

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Kontakt dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Fundacja „Zdrowie na Końskim Grzbiecie” udostępnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się następujące formy kontaktu:
SMS: +48 790 363 111
E-mail: kontakt@fundacjaznkg.pl
Fundacja „Zdrowie na Końskim Grzbiecie” udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek.

 

Informacje dodatkowe

 

1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po stronie za pomocą klawisza TAB.

2. W prawym górnym rogu strony znajduje się ikona umożliwiająca zmianę sposobu wyświetlania strony. Można z jej pomocą:

 • ustawiać kontrast: odwrócone kolory, ciemny kontrast, lekki kontrast, brak kolorów;
 • podświetlać odnośniki;
 • powiększyć rozmiar tekstu: 4 stopnie;
 • zwiększyć odstępy między znakami: 3 stopnie;
 • zablokować animacje;
 • zastosować czcionki dostosowane dla osób z dysleksją;
 • zmienić kursor myszki na: duży kursor, maskę do czytania, wskaźnik do czytania;
 • ustawić odległość między wierszami tekstu: 3 stopnie;
 • wyrównać tekst: do lewej, do prawej, na środek, wyjustować.