NAPISZ DO NAS kontakt@fundacjaznkg.pl
ZADZWOŃ DO NAS +48 790 363 111
PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

REGULAMIN SKLEPU – do obrobienia

§ 1
Postanowienia ogólne
 1. Sklep internetowy Fundacji „Zdrowie Na Końskim Grzbiecie” (dalej „Sklep”) prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na obszarze Polski.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Klientów. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 3. Właścicielem Sklepu jest Fundacja „Zdrowie Na Końskim Grzbiecie”, wpisana do KRS pod numerem: 0000331091, o numerze NIP: 589-196-66-80 oraz REGON: 220841887, z siedzibą pod adresem: Uniradze 1, 83-322 Stężyca, prowadząca działalność po adresem: Kaliska Kościerskie 52, 84-300 Kościerzyna, posługująca się dla potrzeb kontaktów z Klientami adresem poczty elektronicznej kontakt@fundacjaznkg.pl.
 4. Informacje o Produktach dostępnych w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
§ 2
Definicje
Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższe pojęcia oznaczają:
 • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego,
 • Sprzedawca – właściciel Sklepu,
 • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www: fundacjaznkg.pl,
 • Produkt – towar prezentowany na stronie internetowej Sklepu, możliwy do zakupu przez Klienta,
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot zdolny do zawierania umów,
 • Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
§ 3
Wymagania techniczne
 1. Do przeglądania stron internetowych Sklepu, w tym przeglądania Produktów, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu, w tym rejestracji w Sklepie, a także składania zamówień na Produkty, niezbędne jest ponadto posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Przeglądanie Produktów nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu lub bez rejestracji – po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia.
 3. Zasady przechowywania przez Sprzedawcę plików cookies na urządzeniach Klienta, a także dostępu Sprzedawcy do plików cookies określa Polityka prywatności.
§ 4
Rejestracja
 1. Rejestracja w Sklepie umożliwia Klientowi:
  • wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy;
  • składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych;
  • tworzenie listy zakupów;
  • przeglądanie historii zamówień;
  • zamówienie i rezygnację z zamówienia newslettera;
  • korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom.
 2. W celu rejestracji w Sklepie (założenia konta Klienta) należy podać adres e-mail.
 3. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, Sprzedawca, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.
 4. Rejestracja w Sklepie i korzystanie z funkcjonalności Sklepu są nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta ze Sprzedawcą umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Klienta, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Po zarejestrowaniu się w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą ustawień konta Klienta.
 6. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia konta w Sklepie i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.
 7. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu należy wysłać stosowną prośbę do Sprzedawcy na adres e-mail: kontakt@fundacjaznkg.pl. Dane Klienta zostaną usunięte zgodnie z postanowieniami Polityki prywatności.
§ 5
Ceny oraz opłaty należne za dostarczenie zamówionych Produktów
 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie:
  • wyrażone są w złotych polskich;
  • zawierają podatek VAT;
  • nie zawierają kosztów wysyłki i płatności, które to koszty zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i sposobu płatności za Produkt i podawane są w momencie dokonania przez Klienta wyboru sposobu dostawy i płatności w formularzu zamówienia.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów podanych w Sklepie w dowolnym momencie z zastrzeżeniem, że cena Produktu podana na stronie internetowej Sklepu w chwili złożenia zamówienia będzie ceną sprzedaży Produktu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia akcji promocyjnych oraz konkursów na stronie internetowej Sklepu. Zasady takich akcji będą każdorazowo określone w odrębnym regulaminie.
§ 6
Sposoby płatności
 1. W Sklepie stosowane są następujące sposoby płatności:
  • przelew na rachunek bankowy Sklepu o nr: 90 8328 0007 2001 0010 4476 0001 w Banku Spółdzielczym w Kościerzynie;
  • system płatności elektronicznych Przelewy24.
 2. Termin płatności za zamówione Produkty w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności „z góry“ wynosi 7 dni od chwili złożenia zamówienia. Po upływie powyższego terminu Klient zostanie powiadomiony w drodze wiadomości e-mail o możliwości uiszczenia płatności w dodatkowym 3-dniowym terminie. Nieuiszczenie płatności, pomimo upływu wyznaczonego dodatkowego terminu, jest równoznaczne z anulowaniem zamówienia. Jeżeli Klient zapłacił część ceny, Sprzedawca zwraca mu całą wpłaconą kwotę.
 3. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
§ 7
Warunki składania zamówień i zawarcie umowy sprzedaży
 1. Klient, składając zamówienie w Sklepie, powinien oświadczyć, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z postanowieniami Polityki prywatności.
 2. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
 3. Klient składa zamówienie poprzez:
  • wybór jednego lub kilku Produktów;
  • prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia udostępnianego przez Sklep;
  • wysłanie formularza zamówienia w formie elektronicznej ze strony Sklepu, poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 4. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w formularzu zamówienia lub danych logowania, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia.
 5. Złożenie zamówienia Produkty przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży tego Produktu, zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie internetowej Sklepu i zgodnie z treścią zamówienia.
 6. Po przygotowaniu zamówienia i otrzymaniu zapłaty na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, a Sprzedawca rozpocznie wysyłkę zamówienia do Klienta.
 7. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 5 powyżej. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a Sprzedawcą do zawarcia umowy sprzedaży dotyczącej tego zamówienia.
 8. Sprzedawca może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta nr telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.
§ 8
Realizacja zamówień
 1. Sprzedawca dostarcza zamówione Produkty w sposób wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 2. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost lub do paczkomatów InPost. Koszty przesyłki zostały określone w zakładce Dostawa.
 3. W przypadku zamówienia kilku Produktów, Produkty co do zasady pakowane są zbiorczo w jedną przesyłkę, chyba że wybierając sposób dostawy, Klient wskaże inny sposób pakowania i dostawy.
 4. O wysyłaniu Produktów i numerze przesyłki Klient zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną.
 5. Sprzedawca oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby zamówienie Klienta zostało wysłane w formie wybranej przez Klienta w ciągu 3 dni, licząc od następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności lub w przypadku dostawy za pobraniem – po wysłaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 6. W przypadku braku zamówionego Produktu w Sklepie lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn w czasie przewidzianym w ust. 1 powyżej, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji, wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Strony mogą umówić się na wydłużenie terminu realizacji zamówienia. Klientowi przysługuje też prawo do żądania zwrotu wpłaconej kwoty za zamówienie i rezygnacji z zamówienia.
 7. W sytuacji gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, Klient ma prawo wyboru, czy żąda realizacji zamówienia tylko w części, czy rezygnuje z zamówienia.
 8. Dowodem zakupu w przypadku Klientów będących Konsumentami jest paragon.
 9. Dowodem zakupu dla Klientów niebędących Konsumentami jest faktura VAT.
 10. Na życzenie Konsumenta Sprzedawca wystawi fakturę VAT. Prośbę o wystawienie faktury VAT należy zgłosić w formularzu zamówienia w polu: Dodatkowe informacje.
§ 9
Reklamacje
 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia Produktów wolnych od wad fizycznych. W przypadku niezgodności Produktu z umową (Produktu posiadającego wady fizyczne), Klientowi przysługuje prawo do reklamacji Produktu w ciągu dwóch lat od daty wydania rzeczy Klientowi.
 2. Reklamacja może zostać złożona pisemnie, wraz ze wskazaniem: danych reklamującego (imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz adres e-mail), daty nabycia Produktu, dokładnego opisania wady oraz okoliczności jej powstania, żądania usunięcia wady, wymiany na Produkt wolny od wad, obniżenia ceny lub oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Klient nie może odstąpić od umowy, jeśli wada jest nieistotna.
 3. Reklamowany Produkt należy odesłać na adres Sprzedawcy: Fundacja „Zdrowie Na Końskim Grzbiecie”, Kaliska Kościerskie 52, 83-400 Kościerzyna. Składając reklamację, Klient zobowiązany jest również do załączenia dowodu sprzedaży – oryginału lub kopii paragonu lub faktury VAT bądź innego niebudzącego wątpliwości dowodu zakupu.
 4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania wraz z reklamowanym Produktem.
  W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca wymieni Produkt na nowy, a jeśli powyższe okaże się niemożliwe (Produkt niedostępny, wyczerpany nakład) zwróci należność za Produkt podlegający reklamacji lub zaproponuje inny spośród dostępnych w Sklepie Produktów; bądź też w przypadku żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy – zwróci uiszczoną przez Klienta należność w całości lub w części. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca zwróci poniesione przez Klienta koszty odesłania reklamowanego Produktu.
 5. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca przekaże Konsumentowi na trwałym nośniku oświadczenie o zgodzie lub braku zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. W przypadku wyrażenia zgody Sprzedawca wraz z oświadczeniem przekaże informację o podmiocie uprawnionym do rozwiązywania sporów właściwym dla Sprzedawcy.
 6. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
§ 10
Odstąpienie od umowy przez Konsumenta
 1. Konsument ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty odebrania Produktu bez podania przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy:
  • dostarczenia nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych – dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • dostarczenia gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem prenumeraty takich wydawnictw.
 3. Zwracany Produkt nie może nosić śladów korzystania poza koniecznymi do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. W celu skorzystania z powyższego uprawnienia Konsument powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy oraz zwrócić Sprzedawcy Produkt, przesyłając go na adres: Fundacja „Zdrowie Na Końskim Grzbiecie”, Kaliska Kościerskie 52, 83-400 Kościerzyna.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w dogodnej dla Konsumenta formie: za pośrednictwem poczty e-mail lub poprzez przesłanie wraz ze zwracanym Produktem oświadczenia na piśmie. Oświadczenie musi zawierać informacje pozwalające na identyfikację zamówienia (np. nr zamówienia, nr faktury).
 6. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone również zgodnie z wzorem formularza stanowiącym załącznik nr 2 do ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (dostępny pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000827). Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
 7. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany w Sklepie). Bezpośrednie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy pokrywa Konsument. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 8. Pieniądze zostaną odesłane Konsumentowi niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
 9. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami, w szczególności na zwrot na wskazany przez niego numer rachunku bankowego.
§ 11
Ochrona danych osobowych
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji celów związanych ze świadczeniem usług elektronicznych lub realizacją zamówień złożonych przez Klienta, w tym obsługi konta Klienta, dostarczenia zamówienia, wystawienia faktury, obsługi reklamacji i prawa odstąpienia od umowy.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany do ochrony posiadanych danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Wszelkie szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych określa Polityka prywatności.
§ 12
Prawa autorskie i pokrewne
 1. Wszelkie treści zamieszczane w Sklepie, łącznie z tekstami, zdjęciami, grafiką, plikami audio i wideo są własnością Sprzedawcy, jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej.
 2. Treści te są chronione prawem autorskim i bez zgody Sprzedawcy mogą być używane jedynie do osobistego użytku, w szczególności nie mogą być publicznie wykorzystywane w jakikolwiek sposób, powielane, zmieniane itp. bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
 3. Bezprawne użycie logo i nazwy Sprzedawcy lub Sklepu jest niedozwolone.
§ 13
Postanowienia końcowe
 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumenta, przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 2. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu były na najwyższym poziomie, jednakże Sprzedawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu.
 4. Z obowiązującym Regulaminem można zapoznać się w dowolnym momencie na stronie Sklepu. Sprzedawcy przysługuje prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, co najmniej 10 dni przed wejściem zmian w życie. Ponadto Klient, który posiada konto na stronie Sklepu jest informowany o każdej zmianie Regulaminu przez przesłanie informacji o jego zmianach na adres e-mail przypisany do konta nie później niż na 7 dni przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu. Jeżeli w terminie 7 dni od dnia doręczenia Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Klient nie poinformuje Sprzedawcy o braku akceptacji zmiany Regulaminu, Klient jest związany Regulaminem w nowym brzmieniu.
 5. Do zamówień złożonych i umów zawartych w okresie obowiązywania poprzedniego Regulaminu stosuje się przepisy Regulaminu obowiązującego w chwili składania zamówienia.